Ikenobo Kadokai Nambei Shibu

Relação dos Associados

Harumi Shukuzawa
 
Kachiko Akaki
 
Kazue Takada
 
Satiko Suzuki
 
Sumiko Abe
 
Tyoko Shimano
 
Valderson C. J. de Souza
 
Valdir Arruda
 
Zuleika Kawauchi Kao

Contato: ikenobokadokainambeishibu@ikebana.org.br

© Ikebana 2019
Associação de Ikebana do Brasil
Rua São Joaquim, 381 – 3º. AND. – SL.33 – CEP 01508-001 – Liberdade – São Paulo – SP