Ikenobo Tatibana da América Latina

Relação dos Associados

Adenir Perini
 
Akira Tanaka
 
Anna Mantegazza
 
Cleusa Kimiko Guima Tamashiro
 
Elza Tieko Furuyama
 
Emilia Tanaka
 
Helio T. Tanaka
 
Jacy Takai
 
Mahasti S. de Macedo
 
Maria Luiza D´Orey L. Soares
 
Nanci Taleb Hadad
 
Nobuko Umeda Nomura
 
Rai P. dos Santos Kasazima
 
Ritsuko Okamura Ueno
 
Sonoo Kato
 
Waldivia da Silva Prado
 
Wilma Teruko Higa Kaneko
 
Yae Inagaki
 
Yasuichi Kojima
 
Contato: ikenobotatibanadaamericalatina@ikebana.org.br


Galeria
 

© Ikebana 2019
Associação de Ikebana do Brasil
Rua São Joaquim, 381 – 3º. AND. – SL.33 – CEP 01508-001 – Liberdade – São Paulo – SP