Kooguetsu Ryu

Relação dos Associados

Aderia Tomoe Shintani
Aiako Takeuchi Sugai
Ana Maria Molan
Emilia Mizuno Watanabe
Helena Mitsuko Kishi
Hiroko Fujiwara
Ikuko Yamamoto
Kazue Ohashi
Kazuko Yamazato
Kumiko Matsunaga
Lindenne Alves Martins
Marisa Kazuko Takara
Martha Adriana de Jesus
Massumi Watanabe
Mihoko Ikeda
Mizue Mizumoto
Noriko Ohashi
Sumiko Nazima Masukawa
Zaira Kazumi Nakama Kuniyoshi


Contato: kooguetsuryu@ikebana.org.br

© Ikebana 2019
Associação de Ikebana do Brasil
Rua São Joaquim, 381 – 3º. AND. – SL.33 – CEP 01508-001 – Liberdade – São Paulo – SP